به نام پرودگار زیبایی ها

 مركز مشاوره و توانمندسازی دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور        با یار آشنا سخن آشنا بگو

مركز مشاوره و توانمندسازی دانشجويی دانشگاه فردوسي وابسته به حوزه معاونت دانشجويی و  فرهنگی مرتبط با دفتر مركزی مشاوره در وزارتخانه مي باشد. كلية خدمات اين مركز كاملاً تخصصی و ويژه دانشجويان است. فضاي مركز، شامل بخش اداري، اتاق براي فعاليت‌هاي پژوهشي و كتابخانه، چهار اتاق مشاوره فردي، يك اتاق جهت مشاوره گروهي و  دو اتاق سمينار جهت برگزاري كارگاه‌ها مي‌باشد. فعاليت هاي اين مركز در دو حوزه خدمات روان شناختي(براي مراجعان) و خدمات مددكاري(براي مددجويان) از يكديگر قابل تفكيك است. علاوه بر این ارایه خدمات، فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشی و اقدامات پيش‌گيرانه نيز توسط مركز انجام می شود.

اهداف مركز :

1- كاهش مشكلات روان‌شناختی دانشجويان(ناشي از دوري از خانواده، محيط زندگي قبلي و دوستان سابق، و در نتيجه كم شدن حمايت‌ها و نيز كنترل‌هاي خانواده، حضور در جمع دوستان و محيط خوابگاه، وضعيت تحصيلي متفاوت با گذشته، شرايط سنی دوره جوانی و محيط دانشگاهی مختلط) و كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه(شامل كلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، كاركنان) از طريق ارایه كمک های روان‌شناختی.

2- پيش‌گيري از مشكلات احتمالی روان‌شناختی و تحصيلی در آينده

3- كاهش مشكلات مختلف از طريق كمك‌هاي مالی، درمانی و نظير اينها

4- كمك به تصميم‌گيري در زمينه‌هاي تحصيلی، ازدواج، شغل و نظير اينها

 5- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات روان شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

6- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 7- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کلاس های ورزشی، بستری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی(از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛ مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که اقدام به خودکشی نموده اند.

شماره تلفن‌هاي مركز :38806919-38806914

  : پست الكترونيكي 

نشانی ساختمان مرکزی : جنب دانشكده ادبيات و علوم انساني و پشت خوابگاه پرديس1

نشانی شعبه های مرکز مشاوره:

شعبه 1: اتاق‌هاي مشاوره کنونی در خوابگاه‌ها: پرديس1،2،3،4،5،6،7،8 و فجر1، 3، 4 و 5 که عمدتاً عصر ها و شب ها فعال هستند.

شعبه 2: دفتردانشکده علوم

شعبه3: دفتر دانشکده دامپزشکی

ساعات كار مركز : (8صبح تا 18) (به جز زمان امتحانات)

معرفی مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان