«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 42.png
 • 12.png
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 32.png
 • 22.png
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 52.png
 

 baner karname-salamat 90x200cm 94

 طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید طبق برنامه زمانبندی زیر در مرکز مشاوره انجام خواهد شد:

اجراي برنامه طرح پایش سلامت خواهران روزانه و شبانه
مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتري ورودي 1394

 از تاریخ 11 مهرماه سال جاری لغایت 22 مهرماه سال جاری 

 **********************************

برنامه اجراي طرح پایش سلامت برادران روزانه و شبانه
مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتري ورودي 1394

  از تاریخ 25 مهرماه سال جاری لغایت 29 مهرماه سال جاری 

 *********************************

محل اجرا :
مرحله اول: مرکزبهداشت و درمان (جنب ساختمان مدیریت دانشجویی)
مرحله دوم: مرکز مشاوره (پشت خوابگاه پردیس 1)
ساعت اجرا: 8 صبح لغایت 14

 img 4312

 شرکت کلیه دانشجویان ورودي جدید کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري در این طرح،

جهت تکمیل مراحل ثبت نام الزامی است.