«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 12.png
 • 1.jpg
 • 32.png
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 42.png
 • 22.png
 • 52.png
 • 3.jpg
 

مقدم مهیمانان شرکت کننده در کارگاه آموزشی درمان مشکلات دانشجویان خوابگاهی و جدیدالورود را به مرکز مشاوره داشجویی دانشگاه فردوسی مشهد،  گرامی می داریم.
img 2197 

 img 4767

 


معرفی مرکز مشاوره