«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 3.jpg
 • 42.png
 • 22.png
 • 52.png
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 32.png
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 12.png
 

طرح سمن در دانشکده ها برای دانشجویان جدید الورود (1394) در حال انجام است.

img 4314